Tho Phuong Chua 12.07.2020

Chủ đề: Tôi phải làm gì? Khi sự cuối cùng của muôn vật đã gần.
Kinh thánh. I Phierơ 4:7-11
Hướng dẫn thờ phượng. Cô Biền Meyer
Giảng luận. Ms Nguyễn Đức Đảo